Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklep.lediberg.com.pl   

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
  1. ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
  2. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.) oraz
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.) i określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.
 2. Informujemy że administratorem Państwa danych osobowych jest Partner Kalender Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 01-934, przy ulicy Arkuszowej 158; zarejestrowana przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000206068; NIP: 899-218-55-95, Aktualny kontakt z administratorem sklep@sklep.lediberg.com.pl lub pod numerem telefonu : +48 22 569 80 05
 3. W związku z powyższym zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze serwisów internetowych: sklep.lediberg.com.pl  prowadzonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona celem określenia zasad zbierania, przechowywania i ochrony danych osobowych, a także dostępu do informacji na urządzeniach Klienta uzyskanych za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Oświadczamy również, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

§ 2. Definicje

Ilekroć w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności użyto wymienionych niżej wyrażeń i pisano je wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu:

 1. Sprzedawca -  Administrator danych osobowych Partner Kalender Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 01-934, przy ulicy Arkuszowej 158; zarejestrowana przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000206068; NIP: 899-218-55-95;
 2. Umowa - każda umowa, w tym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą, o treści zgodnej z Regulaminem Sklepu;
 3. Regulamin Sklepu – dokument opisujący warunki zawierania i wykonywania Umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, a także zasady składania reklamacji i odstąpienia od Umowy, dostępny do pobrania na stronie internetowej sklep.lediberg.com.pl;
 4. Klient – osoba, na rzecz której zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz niniejszą Polityką Prywatności i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta została Umowa;
 5. Konto Klienta - przypisany do Klienta zbiór zasobów i uprawnień w ramach Sklepu, zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Klienta w Sklepie oraz umożliwiający składanie Zamówień;
 6. Rejestracja –  jednorazowa czynność dokonywaną w celu założenia Konta Klienta;
 7. przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 8. Sklep -  sklep internetowy prowadzony pod adresem domenowym sklep.lediberg.com.pl;
 9. Urządzenie – rozumie się przez to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp Sklepu;
 10. Zamówienie wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, określającego rodzaj i liczbę towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy;
 11. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy towaru określonego w Zamówieniu;
 12. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów oferowanych przez Sprzedawcę. 

 

§ 3. Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, w celu realizacji Umowy, w tym prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz marketingu i promocji usług własnych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne aby:
  1. skutecznie złożyć Zamówienie w Sklepie bez Rejestracji i logowania na Konto Klienta w celu realizacji Dostawy;
  2. dokonać Rejestracji Konta Klienta.
 4. Sprzedawca przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta,  które Klient podaje dobrowolnie podczas Rejestracji lub składania Zamówienia:
  1. nazwisko i imię;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres korespondencyjny;
  4. adresy elektroniczne, w tym adres e-mail;
  5. numer telefonu komórkowego;
  6. numer telefonu stacjonarnego.
 5. Klient może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w którym zawarte będą informacje handlowe, reklamowe i marketingowe od Sprzedawcy, w trakcie rejestracji Konta Klienta. Klient w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w ustawieniach Konta Klienta.
 6. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
  1. utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  2. prowadzi rejestr zbiorów danych zgodnie z wymogami prawa;
  3. wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  4. przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  5. zachowuje poufność danych osobowych.
 8. Po zakończeniu korzystania ze Sklepu przez Klienta Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta, z wyjątkiem tych danych, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia Umowy,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę;
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu lub oferowanych w ramach Sklepu Usług;
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 9. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu, w szczególności Sprzedawca przekazuje dane osobowe Dostawcy w celu realizacji Dostawy.
 10. Sprzedawca może być również zobowiązany do udostępnienia danych osobowych i informacji o Kliencie w ramach prowadzonego postępowania uprawnionym organom, np. sądom powszechnym, prokuraturze, policji.

 

§ 4. Inne dane o Kliencie i dane eksploatacyjne

 1. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu i oferowanych w ramach Sklepu produktów i usług, w szczególności takie jak:
  1. oznaczenia identyfikujące Klienta, w tym jego adres e-mail;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług oferowanych w ramach Sklepu;
  4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usługi lub nabyciu towaru.
 2. Sprzedawca oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Sklepie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne w celu gromadzenia  danych o aktywności Klienta i jego zachowaniach w Sklepie.
 3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej Sprzedawca wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Sklepie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania usługami lub produktami oraz treściami zamieszczanymi w Sklepie, a także ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.
 4. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu przy użyciu urządzeń przenośnych, Sprzedawca może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze Sklepu.

 

§ 5. Pliki cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies.
 2. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania;
  2. stałe – pliki przechowywane w Urządzeniu Klienta przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  2. wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  3. funkcjonalne - umożliwiające zachowanie wybranych przez Klienta ustawień i identyfikację zawartości koszyka Klienta,;
  4. reklamowe - umożliwiające dostarczenie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 4. Pliki cookies wymienione w pkt 1 i 2 wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Sklepu na Urządzeniu Klienta, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
  2. tworzenia statystyk, które wspierają obserwację korzystania ze Sklepu przez Klientów, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
  3. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, a produkty raz dodane do koszyka zostają zapamiętane.
 5. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Klientów korzystających ze strony internetowej Sprzedawcy.
 6. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają plików cookies.
 7. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
 8. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

 

§ 6. Prawa Klientów

 1. Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca zobowiązuje się wykonywać rzetelnie, sumiennie i niezwłocznie.
 2. Klient ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Serwisu lub ze Sklepu,  a także w jakim zakresie i czasie chce udostępniać informacje o sobie.
 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, Klientowi którego dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej.
 4. Klientowi przysługują prawa zgodnie z postanowieniami art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. W tym celu Klient może skorzystać z formularza elektronicznego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu, zgłosić się pod numer telefonu dostępny w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Sklepu lub przesłać e-mail na adres: sklep@sklep.lediberg.com.pl
  Klientowi przysługują prawa zgodnie z postanowieniami art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
 6. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył warunki korzystania z Serwisu lub Sklepu lub obowiązujące przepisy prawa, a dane osobowe Klienta są Sprzedawcy niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 7. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Sprzedawcy uniemożliwia realizację Zamówienia i stanowi podstawę rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Sklepie mogą pojawiać się linki i odnośniki do innych stron internetowych w różnej formie. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sprzedawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Sprzedawca nie ponosi bowiem odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę prywatności i sposoby ochrony danych osobowych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Klienci będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Sklepu.
 4. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem Sklepu, opisane w niniejszym dokumencie.
 5. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać pod numerem telefonu +48 22 569 80 05 (dostępnym w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Sklepu) lub poprzez wiadomość elektroniczną e–mail na adres: sklep@sklep.lediberg.com.pl